Happy Thanksgiving
Rochester, NY
26 November 2015Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 3:25:46 PM
1 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 3:25:46 PM | MarkandTurkey.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 3:27:45 PM
2 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 3:27:45 PM | JenCarlosTurkey.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 4:36:05 PM
3 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 4:36:05 PM | IMG_0975.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 4:36:10 PM
4 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 4:36:10 PM | IMG_0976.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 4:36:16 PM
5 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 4:36:16 PM | IMG_0977.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 4:38:08 PM
6 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 4:38:08 PM | IMG_0978.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 4:38:43 PM
7 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 4:38:43 PM | IMG_0979.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 5:03:32 PM
8 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 5:03:32 PM | IMG_0980.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 5:03:40 PM
9 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 5:03:40 PM | IMG_0981.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 5:04:03 PM
10 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 5:04:03 PM | IMG_0982.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 5:04:08 PM
11 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 5:04:08 PM | IMG_0983.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 5:04:17 PM
12 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 5:04:17 PM | IMG_0984.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 6:29:55 PM
13 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 6:29:55 PM | IMG_0985.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 6:30:02 PM
14 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 6:30:02 PM | IMG_0986.jpg

Happy Thanksgiving | 26 November 2015 | Thu, 26 Nov 2015 | 6:30:15 PM
15 of 15 | Thu, 26 Nov 2015 | 6:30:15 PM | IMG_0987.jpg