Daniel & Sanna Visit
Sodus Point NY
01 September 2012Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:17 PM
1 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:17 PM | 2012_09_01_IMG40D_6910.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:17 PM
2 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:17 PM | 2012_09_01_IMG40D_6911.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:20 PM
3 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:20 PM | 2012_09_01_IMG40D_6912.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:20 PM
4 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:20 PM | 2012_09_01_IMG40D_6913.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:20 PM
5 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:20 PM | 2012_09_01_IMG40D_6914.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:26 PM
6 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:26 PM | 2012_09_01_IMG40D_6915.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:26 PM
7 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:26 PM | 2012_09_01_IMG40D_6916.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:26 PM
8 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:26 PM | 2012_09_01_IMG40D_6917.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:33 PM
9 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:33 PM | 2012_09_01_IMG40D_6918.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:33 PM
10 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:33 PM | 2012_09_01_IMG40D_6919.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:33 PM
11 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:33 PM | 2012_09_01_IMG40D_6920.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:34 PM
12 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:34 PM | 2012_09_01_IMG40D_6921.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:34 PM
13 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:34 PM | 2012_09_01_IMG40D_6922.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:34 PM
14 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:27:34 PM | 2012_09_01_IMG40D_6923.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:28:49 PM
15 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:28:49 PM | 2012_09_01_IMG40D_6924.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:28:49 PM
16 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:28:49 PM | 2012_09_01_IMG40D_6925.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:28:57 PM
17 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:28:57 PM | 2012_09_01_IMG40D_6926.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:28:57 PM
18 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:28:57 PM | 2012_09_01_IMG40D_6927.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:28:57 PM
19 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:28:57 PM | 2012_09_01_IMG40D_6928.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:28:58 PM
20 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:28:58 PM | 2012_09_01_IMG40D_6929.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:00 PM
21 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:00 PM | 2012_09_01_IMG40D_6930.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:00 PM
22 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:00 PM | 2012_09_01_IMG40D_6931.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:01 PM
23 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:01 PM | 2012_09_01_IMG40D_6932.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:19 PM
24 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:19 PM | 2012_09_01_IMG40D_6933.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:19 PM
25 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:19 PM | 2012_09_01_IMG40D_6934.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:19 PM
26 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:19 PM | 2012_09_01_IMG40D_6935.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:20 PM
27 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:20 PM | 2012_09_01_IMG40D_6936.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:21 PM
28 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:21 PM | 2012_09_01_IMG40D_6937.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:22 PM
29 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:22 PM | 2012_09_01_IMG40D_6938.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:23 PM
30 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:23 PM | 2012_09_01_IMG40D_6939.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:31 PM
31 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:31 PM | 2012_09_01_IMG40D_6940.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:31 PM
32 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:31 PM | 2012_09_01_IMG40D_6941.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:32 PM
33 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:32 PM | 2012_09_01_IMG40D_6942.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:32 PM
34 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:32 PM | 2012_09_01_IMG40D_6943.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:37 PM
35 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:37 PM | 2012_09_01_IMG40D_6944.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:37 PM
36 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:37 PM | 2012_09_01_IMG40D_6945.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:37 PM
37 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:37 PM | 2012_09_01_IMG40D_6946.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:38 PM
38 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:38 PM | 2012_09_01_IMG40D_6947.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:38 PM
39 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:38 PM | 2012_09_01_IMG40D_6948.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:38 PM
40 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:38 PM | 2012_09_01_IMG40D_6949.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:39 PM
41 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:39 PM | 2012_09_01_IMG40D_6950.jpg

Daniel & Sanna Visit | Sodus Point, NY | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:40 PM
42 of 42 | Sat, 1 Sep 2012 | 7:29:40 PM | 2012_09_01_IMG40D_6951.jpg